Skip to main content

+32(0)488 25 05 35 |  info@naturaloci.be 

Wettelijke kennisgeving

EDITIE :

Deze site wordt gepubliceerd door Natura Loci

Directeur van de publicatie: M. Dereau

Verantwoordelijke uitgever: M.dereau

Mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

PRODUCTIE EN HOSTING VAN DE SITE :

Productie: J-une

Hosting: OVH

EIGENDOMSRECHTEN

De site en alle software die noodzakelijkerwijs in verband hiermee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom of enige andere wet. Bijgevolg, tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de voor deze site gecreëerde elementen het exclusieve eigendom van Natura Loci. Natura Loci verleent geen enkele licentie of ander recht dan het raadplegen van de site. De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan ter informatie voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om de broncode te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, te onderwerpen aan reverse engineering of op een andere manier te proberen de broncode te vinden (behalve zoals bepaald door de wet), te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of op een andere manier de rechten op de software over te dragen. Natura Loci behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen in geval van inbreuk en meer in het algemeen van haar intellectuele eigendomsrechten. De foto's, illustraties en animaties op deze site zijn afkomstig van FOTOLIA.com. Het gebruik en de overdracht van de rechten worden geregeld door het volgende contract: http://fr.fotolia.com/Info/Agreements/StandardLicense

ALGEMEEN

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u zonder beperking of kwalificatie akkoord met de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden. Indien een bepaling van deze voorwaarden onuitvoerbaar of in strijd met dwingend recht blijkt te zijn, heeft deze onuitvoerbaarheid geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op deze Website en op alle internet- en extranetinitiatieven van Natura Loci.

Natura Loci behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits de Gebruikers daarvan op de hoogte worden gesteld op deze Website of per e-mail.

AANSPRAKELIJKHEID - JUISTHEID VAN INFORMATIE

Natura Loci en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een virus, bug(s) of een programma of toepassing die niet compatibel is met de door de Gebruiker gebruikte infrastructuur, noch voor schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een storing, De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker lijdt als gevolg van een storing, onderbreking of fout, ontwikkeling, reparatie, inspectie, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnetwerk of verwante netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van derden of de gebruiker, alsmede in geval van gebeurtenissen waarover Natura Loci geen controle heeft. De gebruiker zal deze website niet op zodanige wijze gebruiken dat derden of het imago van Natura Loci door de invoeging van onjuiste of beledigende informatie schade wordt berokkend. De informatie op deze website is louter indicatief en vormt geen bindend aanbod. De prijslijst kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De Gebruiker erkent dat Natura Loci het recht heeft de beschikbaarheid van deze Website op elk moment op te schorten voor onderhoud en actualisering.

HYPERLINKS

Het is mogelijk dat deze Website of een verwante dienst een link bevat naar een andere website die interessant kan zijn voor de Gebruiker. Deze link wordt echter uitsluitend ter informatie gegeven en Natura Loci geeft geen enkele garantie met betrekking tot enige andere website waartoe de Gebruiker via deze website toegang krijgt. Hun aanwezigheid impliceert geenszins dat Natura Loci de inhoud ervan onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van dergelijke andere website. Bovenvermelde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website en op deze Algemene Voorwaarden. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Contact Center

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

Tel (gratis): 0800 120 33

Fax (gratis): 0800 120 57

Michel Dereau
Beheerder

+32(0)488 25 05 35
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Rue de Louvain, 5 | 1315 Piétrebais

Hebt u advies nodig ?
Publiek I Privé I Particulier

©2023 Natura Loci - TVA : BE 0672 881 179 - IBAN: BE55 1431 0004 0144 | Webmaster: